Taalcursussen Berlitz Seminars Pricing Contact
 
Data Protection Statement

Groepsopleiding - ALGEMENE VOORWAARDEN

GROEPSOPLEIDING 


1. Identiteit van de ondernemer

Berlitz School of Languages B.V.

Adres :                         Weerdestein 205 A

                                     1083 GN Amsterdam

Telefoonnummer :      0206221375

Faxnummer :                0206203959

Domeinnaam :              www.berlitz.nl

E-mailadres :                info@berlitz.nl

Kvk-nummer:                33273303 0000        

 
2.
Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing vanaf de inschrijving van de klant op onze website www.berlitz.nl. Er kan enkel van deze regel worden afgeweken aan de hand van een uitdrukkelijke overeenkomst getekend door beide partijen.

3. Inschrijving

De klant schrijft zich in voor de opleiding van zijn keuze door te klikken op de knop 'reserveren'. Door zijn reservering te bevestigen, verplicht de klant zich ten opzichte van Berlitz om deze opleiding te volgen, met voorbehoud van het annuleringsrecht voorzien in artikel 4.

Zodra BERLITZ de inschrijving ontvangt, zal ze de klant een bevestigingsmail sturen met daarin de beschrijving van de opleiding.

De inschrijving van de klant, zoals vermeld in de bevestigingsmail van BERLITZ, verplicht de klant tot het volgen van de opleiding tijdens de gespecificeerde periode en de aangegeven uren

4. Annulering

De klant beschikt over het recht om de overeenkomst te ontbinden binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail van BERLITZ. De ontbinding van de klant dient te worden gericht aan de BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES BV, via een aangetekend schrijven naar haar hoofdzetel, gevestigd te Weerdestein 205 A, 1083 GN Amsterdam. Dit is tevens het bezoekadres van BERLITZ. De klant kan hier terecht met zijn klachten. Als de ontbinding wordt ontvangen binnen de 7 werkdagen die volgen op de bevestigingsmail van BERLITZ, zal deze laatste zo snel mogelijk de reeds gestorte sommen terugbetalen aan de klant.

Voorbij deze termijn, of als de cursus reeds begonnen is, is een annulering niet meer mogelijk, tenzij sprake is van een aan de zijde van Berlitz liggende toerekenbare tekortkoming, en doet BERLITZ geen terugbetaling van de prijs.

5. Verloop van de cursus

Elke les zal 45 minuten duren, met inbegrip van een pauze van 5 minuten.

Om de kwaliteit van het gegeven onderricht te verzekeren, verklaart de klant dat hij akkoord gaat met de eventuele aanwezigheid van een pedagogisch adviseur tijdens bepaalde lessen.

De groepsopleidingen vinden plaats op de dagen en uren vastgelegd door BERLITZ en kunnen in geen geval, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van de klant, worden uitgesteld of terugbetaald. Tijdens de eerste les wordt een evaluatietest taalvaardigheid afgenomen, zodat de leerling in de juiste groep kan worden ingedeeld.

In het belang van de leerlingen kan BERLITZ bepaalde klassen schrappen of verenigen, indien het aantal deelnemers onvoldoende is, of een klas opsplitsen indien ze te talrijk is. Als het aantal deelnemers lager ligt dan het minimumaantal vereist om de gekozen opleiding te starten, zal BERLITZ het aantal cursussen aanpassen afhankelijk van het aantal deelnemers.

BERLITZ kan ook een leerling overzetten naar een andere groep, als deze beter geschikt is voor zijn niveau.

Conversie:

Berlitz Club (3-4 deelnemers)

  • 1 deelnemer: 16 individuele lessen
  • 2 deelnemers: 24 duo lessen

Berlitz Class (5-9 deelnemers)

  • 3-4 deelnemers: 75 % van het initieel programma
  • 2 deelnemers: 50 % van het initieel programma

Indien er maar 1 deelnemer ingeschreven is, zal het programma uitgesteld worden en de deelnemer terugbetaald worden 


6. Beschikbaarheid van de docenten

Om de leerlingen vertrouwd te maken met verschillende uitspraken, wordt er mogelijk van docent gewisseld. Er bestaat geen enkel recht op onderricht van een welbepaalde docent.

7. Prijsopgave

De prijs van de opleiding omvat niet het pedagogisch materiaal dat de klant zich zal moeten aanschaffen tijdens de eerste les. De prijzen die voorkomen op de website van BERLITZ zijn inclusief btw, behalve voor onderricht dat niet onderhevig is aan de belasting op de toegevoegde waarde.

8. Betalingsvoorwaarden

De facturen van BERLITZ moeten contant worden betaald. Elke vertraging van de betaling houdt de toepassing in van een achterstalligheidsintrest van 12 % per jaar en van een boete van 15 % op de oorspronkelijk verschuldigde bedragen

9. Auteursrechten en pedagogisch materiaal

Het pedagogisch materiaal uitgegeven en geleverd door BERLITZ is onderhevig aan auteursrechten en kan niet worden gebruikt, zelfs niet gedeeltelijk, of gereproduceerd voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BERLITZ.

10. Website en opgenomen websites van derden

BERLITZ verwerpt elke verantwoordelijkheid betreffende de niet of gebrekkige bereikbaarheid van zijn website.

De website www.berlitz.nl kan websites van derden vermelden. BERLITZ kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en voor de correctheid van de informatie die erop voorkomt.

11. Garantie en verantwoordelijkheid

BERLITZ verwerpt elke verantwoordelijkheid in geval van het niet behalen van de leerdoelen van de leerling. BERLITZ wordt op dit vlak enkel gehouden aan een inspanningsverplichting. De leerling verbindt zich ertoe om de lessen te volgen met stiptheid en inzet.

BERLITZ verwerpt eveneens elke verantwoordelijkheid, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Berlitz zelf, in geval van verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die door de deelnemers worden meegebracht naar haar lokalen.

12. Bescherming van de gegevens

De gegevens van de klanten worden opgeslagen in de interne bestanden van BERLITZ, middels de respectering van de wettelijke bepalingen, om hen te kunnen informeren over toekomstige opleidingen die hen mogelijk zouden kunnen interesseren. Klanten die liever niet op de hoogte worden gehouden, worden gevraagd dit via mail (info@berlitz.nl) te melden aan BERLITZ, en hierbij hun klantnummer te vermelden.

13. Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Amsterdam, tenzij Berlitz de gedaagde voor de bevoegde rechter van diens woonplaats besluit te dagvaarden. Op alle rechtshandelingen met of door Berlitz is Nederlands recht van toepassing.

 

INDIVIDUELE OPLEIDING  

1. Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing vanaf de inschrijving van de klant op onze website www.berlitz.nl. Er kan enkel van deze regel worden afgeweken aan de hand van een uitdrukkelijke overeenkomst getekend door beide partijen.


2. Inschrijving

De klant schrijft zich in voor de opleiding van zijn keuze door te klikken op de knop 'reserveren'. Door zijn reservering te bevestigen, engageert de klant zich ten opzichte van Berlitz om deze opleiding te volgen, met voorbehoud van het annuleringsrecht voorzien in artikel 3.

Zodra BERLITZ de inschrijving ontvangt, zal ze de klant een bevestigingsmail sturen met daarin de beschrijving van de opleiding.

De inschrijving van de klant, zoals vermeld in de bevestigingsmail van BERLITZ, verplicht de klant tot het volgen van de opleiding tijdens de gespecificeerde periode en de aangegeven uren.


3. Annulering

De klant beschikt over het recht om zijn inschrijving te annuleren binnen de 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van BERLITZ. De annulering van de klant moet verplicht worden gericht aan de BV BERLITZ SCHOOLS OF LANGUAGES, via een aangetekend schrijven naar haar hoofdzetel, gevestigd te Weerdestein 205 A, 1083 GN Amsterdam.

Als de annulering wordt ontvangen binnen de 14 dagen die volgen op de bevestigingsmail van BERLITZ, zal deze laatste zo snel mogelijk de reeds gestorte sommen terugbetalen aan de klant, mits de aftrek van een som van 35,00 € voor de administratieve kosten.

Voorbij deze termijn, of als de cursus reeds begonnen is, is een annulering niet meer mogelijk en doet BERLITZ geen terugbetaling van de prijs.


4. Verloop van de cursus

Elke les zal 45 minuten duren, met inbegrip van een pauze van 5 minuten.

Om de kwaliteit van het gegeven onderricht te verzekeren, verklaart de klant dat hij akkoord gaat met de aanwezigheid van een pedagogisch adviseur tijdens bepaalde lessen.

Het leerplan voor de individuele opleidingen zal worden bepaald door Berlitz en de klant samen, voor de start van de opleiding.

De leerlingen hebben de mogelijkheid om bepaalde lessen af te zeggen of te laten verzetten als ze het secretariaat van het Berlitz-center dat de opleiding inricht ten laatste om 14.00 u 4 dagen vóór de cursus schriftelijk verwittigen. Elke privéles die wordt gemist zonder enige verwittiging kan niet worden gerecupereerd. Na twee opeenvolgende afwezigheden zonder voorafgaande verwittiging, kan het uurrooster voorzien voor de privélessen worden geschorst in het belang van de leerling. De aanvragen voor de wijziging van de uren van privéopleidingen moeten schriftelijk worden gericht aan het secretariaat van het BERLITZ-center dat de cursus inricht en zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan BERLITZ.

Het krediet aan niet opgenomen lessen kan mogelijk worden terugbetaald, indien de aanvraag hiervoor gebeurde door middel van een aangetekend schrijven aan het BERLITZ-center dat de cursus inrichtte, binnen de 6 maanden na het begin van de opleiding, en mits vermindering met de forfaitaire administratieve kost van 50,00 €.


5. Beschikbaarheid van de docenten

Om de leerlingen vertrouwd te maken met verschillende uitspraken, wordt er mogelijk van docent gewisseld. Er bestaat geen enkel recht op onderricht van een welbepaalde docent.


6. Prijsopgave

De prijs van de opleiding omvat niet het pedagogisch materiaal dat de klant zich zal moeten aanschaffen tijdens de eerste les, nadat hij een evaluatietest taalvaardigheid heeft afgelegd. De prijzen die voorkomen op de website van BERLITZ zijn inclusief btw, behalve voor onderricht dat niet onderhevig is aan de belasting op de toegevoegde waarde.


7. Betalingsvoorwaarden

De facturen van BERLITZ moeten contant worden betaald. Elke vertraging van de betaling houdt de toepassing in van een achterstalligheidsintrest van 12 % per jaar en van een boete van 15 % op de oorspronkelijk verschuldigde bedragen.

 

8.  Auteursrechten en pedagogisch materiaal

Het pedagogisch materiaal uitgegeven en geleverd door BERLITZ is onderhevig aan auteursrechten en kan niet worden gebruikt, zelfs niet gedeeltelijk, of gereproduceerd voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BERLITZ.

Het pedagogisch materiaal blijft het eigendom van BERLITZ, zolang het niet volledig werd betaald.


9. Website en opgenomen websites van derden

BERLITZ verwerpt elke verantwoordelijkheid betreffende de toegankelijkheid van zijn website.

De website www.berlitz.nl kan websites van derden vermelden. BERLITZ kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en voor de correctheid van de informatie die erop voorkomt.


10. Garantie en verantwoordelijkheid

BERLITZ verwerpt elke verantwoordelijkheid in geval van het niet behalen van de leerdoelen van de leerling. BERLITZ wordt op dit vlak enkel gehouden aan een inspanningsverplichting. De leerling verbindt zich ertoe om de lessen te volgen met stiptheid en inzet.

BERLITZ verwerpt eveneens elke verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die door de deelnemers worden meegebracht naar haar lokalen.


11. Bescherming van de gegevens

De gegevens van de klanten worden opgeslagen in de interne bestanden van BERLITZ, middels de respectering van de wettelijke bepalingen, om hen te kunnen informeren over toekomstige opleidingen die hen mogelijk zouden kunnen interesseren. Klanten die liever niet op de hoogte worden gehouden, worden gevraagd dit via mail (info@berlitz.nl) te melden aan BERLITZ, en hierbij hun klantnummer te vermelden.


12. Geschillen

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Amsterdam bevoegd en is enkel de Nederlandse wetgeving van toepassing.

 

TAALKAMPEN KIDS & TEENS


1. Algemeen

Onze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing vanaf de inschrijving van de klant op onze website www.berlitz.be. Er kan enkel van deze regel worden afgeweken aan de hand van een uitdrukkelijke overeenkomst getekend door beide partijen.


2. Inschrijving

De klant schrijft zich in voor de opleiding van zijn keuze door te klikken op de knop 'reserveren'. Door zijn reservering te bevestigen, engageert de klant zich ten opzichte van Berlitz om deze opleiding te volgen, met voorbehoud van het annuleringsrecht voorzien in artikel 3.

Zodra BERLITZ de inschrijving ontvangt, zal ze de klant een bevestigingsmail sturen met daarin de beschrijving van de opleiding.

De inschrijving van de klant, zoals vermeld in de bevestigingsmail van BERLITZ, verplicht de klant tot het volgen van de opleiding tijdens de gespecificeerde periode en de aangegeven uren.


3. Annulering

De klant beschikt over het recht om zijn inschrijving te annuleren binnen de 14 dagen na ontvangst van de bevestigingsmail van BERLITZ. De annulering van de klant moet verplicht worden gericht aan de BV Berlitz Schools of Languages, via een aangetekend schrijven naar haar hoofdzetel, gevestigd te Weerdestein 205 A, 1083 GN Amsterdam.

Als de annulering wordt ontvangen binnen de 14 dagen die volgen op de bevestigingsmail van BERLITZ, zal deze laatste zo snel mogelijk de reeds gestorte sommen terugbetalen aan de klant, mits de aftrek van een som van 35,00 € voor de administratieve kosten.

Voorbij deze termijn, of als de cursus reeds begonnen is, is een annulering niet meer mogelijk en doet BERLITZ geen terugbetaling van de prijs.


4. Verloop van de cursus

De omvang van de geleverde prestaties in het kader van het talenkamp wordt beschreven op www.berlitz.nl. Als een van de prestaties niet kan worden geleverd wegens overmacht (bv. slechte weersomstandigheden), dan behoudt BERLITZ zich het recht voor om in dat geval een vervangend programma te voorzien. Een annulering van het kamp door de wijziging van de prestaties is niet mogelijk.

Er is geen terugbetaling mogelijk wanneer een kind het kamp vrijwillig verlaat, na ongepast gedrag of wanneer het ziek is geworden. Als een kind tijdens het kamp medische hulp nodig heeft, moeten alle bijkomende kosten, zoals een verplaatsing naar de arts of een ziekenhuis, of de aankoop van geneesmiddelen, door de ouders of voogd worden terugbetaald aan BERLITZ na de eerste aanvraag hiertoe.

BERLITZ ziet af van elke verantwoordelijkheid voor schade ondergaan door de deelnemers of derden, in zoverre deze niet werd veroorzaakt door de fout van of door een ernstige nalatigheid van het personeel aangeworven door BERLITZ. Elke verantwoordelijkheid voor een lichte nalatigheid wordt uitgesloten. BERLITZ verwerpt eveneens elke verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging van voorwerpen die door de deelnemers worden meegebracht.

De ouders of de voogd van de minderjarige deelnemer verbinden zich tot het nemen van een gezinspolis, die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de deelnemer voor ongeacht welke schade deze zou kunnen veroorzaken.

Het wordt aanbevolen om geen toestellen en elektronische spelletjes, juwelen en kostbare voorwerpen mee te nemen op kamp.


5. Beschikbaarheid van de docenten

Om de leerlingen vertrouwd te maken met verschillende uitspraken, wordt er mogelijk van docent gewisseld. Er bestaat geen enkel recht op onderricht van een welbepaalde docent.

 

6. Prijsopgave

De prijs van de opleiding omvat niet het pedagogisch materiaal dat de klant zich zal moeten aanschaffen tijdens de eerste les. De prijzen die voorkomen op de website van BERLITZ zijn inclusief btw, behalve voor onderricht dat niet onderhevig is aan de belasting op de toegevoegde waarde.


7. Betalingsvoorwaarden

De facturen van BERLITZ moeten contant worden betaald. Elke vertraging van de betaling houdt de toepassing in van een achterstalligheidsintrest van 12 % per jaar en van een boete van 15 % op de oorspronkelijk verschuldigde bedragen.


8. Auteursrechten en pedagogisch materiaal

Het pedagogisch materiaal uitgegeven en geleverd door BERLITZ is onderhevig aan auteursrechten en kan niet worden gebruikt, zelfs niet gedeeltelijk, of gereproduceerd voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BERLITZ.

Het pedagogisch materiaal blijft het eigendom van BERLITZ, zolang het niet volledig werd betaald.


9. Website en opgenomen websites van derden

BERLITZ verwerpt elke verantwoordelijkheid betreffende de toegankelijkheid van zijn website.

De website www.berlitz.nl kan websites van derden vermelden. BERLITZ kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en voor de correctheid van de informatie die erop voorkomt.


10. Garantie

BERLITZ verwerpt elke verantwoordelijkheid in geval van het niet behalen van de leerdoelen van de leerling. BERLITZ wordt op dit vlak enkel gehouden aan een inspanningsverplichting. De leerling verbindt zich ertoe om de lessen te volgen met stiptheid en inzet.


11. Bescherming van de gegevens

De gegevens van de klanten worden opgeslagen in de interne bestanden van BERLITZ, middels de respectering van de wettelijke bepalingen, om hen te kunnen informeren over toekomstige opleidingen die hen mogelijk zouden kunnen interesseren. Klanten die liever niet op de hoogte worden gehouden, worden gevraagd dit via mail (info@berlitz.nl) te melden aan BERLITZ, en hierbij hun klantnummer te vermelden.


12. Geschillen

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Amsterdam bevoegd en is enkel de Nederlandse wetgeving van toepassing. 


Miscellaneous

Online platform (ODR platform) for out-of-court dispute resolution:

As an online retailer, we are obliged to refer you to the platform for online dispute resolution (ODR) from the European Commission. However, the ODR platform is not yet officially available. As soon as this is the case, we will display a link to the ODR platform here.

 


Verzend artikel als e-mail:

E-mailadres van ontvanger:
E-mailadres van verzender

Uw bericht aan de ontvanger (optioneel):